ที่ รบ0832/ว.131  ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี ส่งเข้าระบบ HDC

ส่งถึง  4   แห่ง
  สอ.บ้านเวียงทุน,   สอ.บ้านปากสระ,   สอ.ต.จอมประทัด,   สอ.ต.เกาะศาลพระ,  

 รับแล้ว  4  แห่ง
   สอ.บ้านเวียงทุน,   สอ.บ้านปากสระ,   สอ.ต.จอมประทัด,   สอ.ต.เกาะศาลพระ,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,