ที่ รบ0832/449  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที

ส่งถึง  1   แห่ง
  สอ.ต.เกาะศาลพระ,  

 รับแล้ว  1  แห่ง
   สอ.ต.เกาะศาลพระ,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,