ที่ รบ0832/ว.448..  การประกวดผลงานวิชาการสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการ สุขภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้

ส่งถึง  4   แห่ง
  สอ.บ้านเวียงทุน,   สอ.ต.เกาะศาลพระ,   สอ.ต.จอมประทัด,   สอ.บ้านปากสระ,  

 รับแล้ว  4  แห่ง
   สอ.บ้านเวียงทุน,   สอ.ต.เกาะศาลพระ,   สอ.ต.จอมประทัด,   สอ.บ้านปากสระ,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,