ที่ รบ0832/ว.410.  ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพ จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2562

ส่งถึง  4   แห่ง
  สอ.บ้านเวียงทุน,   สอ.ต.เกาะศาลพระ,   สอ.ต.จอมประทัด,   สอ.บ้านปากสระ,  

 รับแล้ว  4  แห่ง
   สอ.บ้านเวียงทุน,   สอ.ต.เกาะศาลพระ,   สอ.ต.จอมประทัด,   สอ.บ้านปากสระ,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,