ที่ รบ0832/ว.388  แจ้งผลการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี ๒๕๖๒

ส่งถึง  2   แห่ง
  สอ.ต.เกาะศาลพระ,   สอ.บ้านปากสระ,  

 รับแล้ว  2  แห่ง
   สอ.ต.เกาะศาลพระ,   สอ.บ้านปากสระ,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,