ที่ รบ0832/ว. 373  แจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและครุภัณฑ์ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562

ส่งถึง  4   แห่ง
  สอ.บ้านเวียงทุน,   สอ.ต.เกาะศาลพระ,   สอ.ต.จอมประทัด,   สอ.บ้านปากสระ,  

 รับแล้ว  4  แห่ง
   สอ.บ้านเวียงทุน,   สอ.ต.เกาะศาลพระ,   สอ.ต.จอมประทัด,   สอ.บ้านปากสระ,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,